Regulamin Ośrodka

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW I ĆWICZEŃ

W OŚRODKU REHABILITACYJNYM  FIZJO FACTORY

 

 1. Każda osoba korzystająca z zabiegów fizjoterapeutycznych w Fizjo Factory ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego zaleceń.
 2. Ośrodek Rehabilitacyjny Fizjo Factory jest czynny od poniedziałku do piątku.
 3. Wejście i korzystanie z usług Fizjo Factory następuje po opłaceniu wizyty zgodnie z cennikiem.
 4. Należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji telefonicznie, mailowo lub osobiście w rejestracji.
 5. Możliwość zmiany terminu wizyty lub odwołanie wizyty terapeutycznej możliwe jest bez żadnych konsekwencji z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem w dni robocze Ośrodka oraz w dni wolne od pracy za pomocą sms lub telefonicznie do godz. 9:00 w poniedziałek.
 6. W przypadku, gdy odwołanie wizyty nastąpi w czasie krótszym niż 24 godziny lub wizyta nie zostanie odwołana uznaje się,

– że wizyta się odbyła dla uczestników projektów oraz

– dla pacjentów prywatnych wizyta do przeniesienia z dopłatą 50% wartości wizyty.

 1. Pakiet 5 wejść należy wykorzystać w przeciągu 5 tygodni od daty zakupu w przeciwnym wypadku zabiegi niewykorzystane przepadają.
 2. Pakiet 10 wejść należy wykorzystać w przeciągu 10 tygodni od daty zakupu w przeciwnym wypadku zabiegi niewykorzystane przepadają (z możliwością przedłużenia ważności pakietu po okazaniu zaświadczenia od lekarza).
 3. W przypadku zdarzeń́ losowych i trudnych do przewidzenia sytuacji istnieje możliwość́ odwołania wizyty bez konsekwencji po indywidualnym ustaleniu
  z dyrekcją Ośrodka.
 4. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany fizjoterapeuty.
 5. Pacjent zgłaszający się̨ do Ośrodka zobowiązany jest do poddania się̨ wizycie diagnostycznej kwalifikującej do terapii, wypełnienia karty i oświadczeń
  pacjenta wraz z akceptacją regulaminu.
 6. Zajęcia / terapie odbywają̨ się punktualnie o wyznaczonej godzinie, spóźnienie pacjenta powoduje skrócenie wizyty o czas spóźnienia.
 7. Fizjoterapeuci decydują o wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania znajdujących się w ośrodku urządzeń i wyposażenia.
 8. Za szkody materialne wynikłe na skutek niezachowania ostrożności przez pacjenta lub nieprawidłowego użytkowania odpowiada pacjent.
 9. Wszystkie rzeczy wydane przez ośrodek, a używane przez pacjentów, są własnością ośrodka.
 10. Na terenie Ośrodka obowiązuje zmienne obuwie.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka, również te pozostawione w szafkach w szatni.
 12. Pracownicy ośrodka mają prawo do wstępu do wszystkich pomieszczeń Fizjo Factory, także podczas korzystania z nich przez pacjentów, oczywiście
  z zachowaniem kultury osobistej.
 13. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zamknięcia ośrodka lub jego części z powodu prowadzenia prac remontowych, bądź modernizacji lub z innych powodów związanych z działaniem Ośrodka.
 14. Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby uprawnione tj.: pacjenci i ich opiekunowie, klienci ośrodka oraz personel.
 15. Każda osoba przebywająca na terenie Fizjo Factory i korzystająca z zabiegów fizjoterapeutycznych, bądź rehabilitacyjnych zobowiązana
  jest do noszenia stosownego stroju – umożliwiającego wykonanie zabiegów.
 16. Korzystania z usług ośrodka zabrania się osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia; z naganną higieną osobistą.
 17. W określonych sytuacjach (np. gdy istnieją przeciwskazania do wykonywanego zabiegu) fizjoterapeuta może odmówić wykonania zabiegu i skierować pacjenta na ponowne konsultacje do lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej.
 18. Pacjent zobowiązany jest poinformować personel o wszystkich dolegliwościach lub odstępstwach od normy jakie mogłyby być przeszkodą
  do wykonania zabiegu leczniczego.
 19. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, tytoniu oraz papierosów elektronicznych, stosowania używek/ środków odurzających/ dopingujących.
 20. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa fizjoterapeuta może nakazać pacjentom natychmiastowe opuszczenie gabinetu fizykoterapii
  oraz Ośrodka.
 21. Zaleca się, aby podczas korzystania z usług Fizjo Factory nie posiadać przy sobie cennych przedmiotów.
 22. Zabrania się używania telefonów komórkowych w gabinecie fizykoterapii.
 23. Wykonywanie filmów i zdjęć jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Właściciela Fizjo Factory.
 24. Osoby niszczące wyposażenie Fizjo Factory ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich opiekunowie prawni.
 25. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu Ośrodka rehabilitacyjnego.
 26. Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu nie będą mogły korzystać z usług Fizjo Factory.
 27. Ośrodek rehabilitacji nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 28. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełni personel Fizjo Factory.
 29. Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej bezpośrednio w recepcji lub mailowo na adres ośrodka biuro@ffchorzow.pl .
 30. Dane osobowe Pacjentów oraz uczestników zajęć są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).