Projekty

PROJEKT AKTYWNYDiagnostyka i rehabilitacja z wykorzystaniem biofeedbacku i wirtualnej rzeczywistości ze szczególnym ukierunkowaniem na rehabilitację kończyny górnej.

UDA-RPSL.03.02.00-24-0895/20-00

Wartość projektu: 450 691,32 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 383 087,61 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Cel projektu

Przedmiotem projektu jest inwestycja służąca wdrożeniu innowacyjnej, modułowej usługi diagnostyczno-terapeutycznej w wirtualnej rzeczywistości ze szczególnym ukierunkowaniem na rehabilitację kończyny górnej. Inwestycja ma na celu wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i utrzymanie miejsc pracy dzięki włączeniu do działalności przedsiębiorstwa zrobotyzowanej terapii.

Dla kogo skierowany jest ten projekt?

Projekt kierujemy dla osób z zaburzeniami neurologicznymi.

PROJEKT NIEAKTYWNYSkuteczna rehabilitacja – aktywny pracownik – kompleksowe wsparcie w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych dla osób z chorobą przewlekłą

RPSL.08.03.02-24-0102/19
Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Cel projektu

Celem projektu jest świadczenie usług wysokiej jakości rehabilitacji dla 560 osób dotkniętych problemem chorób przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego, jak również zwiększanie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym. Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom chorym. (Osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które chciałyby po okresie rekonwalescencji kontynuować zatrudnienie.)

Dla kogo skierowany jest ten projekt?

Projekt dedykowany jest dla:
Kobiet w wieku 50-59 lat oraz mężczyzn w wieku 50-64 lata.

Dodatkowo osoby te muszą spełniać inne kryteria:
Pozostawać aktywnym zawodowo lub deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia oraz zamieszkiwać na terenie województwa śląskiego. Mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno- stawowego lub mięśniowego tj. wg ICD-10 M15-M19, M45-M49, M50-M54, M70 lub M75.1

Kto nie może skorzystać z projektu?

– Osoby, które korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu.
– Osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

Program rehabilitacji

Wizyty lekarskie
Kwalifikująca, sprawdzająca w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji oraz kontrolna po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji. Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Porady fizjoterapeutyczne

Indywidualny plan rehabilitacyjny
Rehabilitacja dostosowana do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący:
– cały cykl rehabilitacyjny trwający 15 dni,
– minimum 2 zabiegi dziennie, w tym jedną kinezyterapię,
– maksimum 5 zabiegów dziennie

Działania obejmują edukację:
– zdrowotną – spotkania grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę,
– żywieniową – spotkania grupowe prowadzone przez dietetyka,
– psychoedukacji – spotkania grupowe, prowadzone przez terapeutę.

PROJEKT NIEAKTYWNYSkuteczna rehabilitacja – aktywny pracownik – kompleksowe wsparcie w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych dla osób chorobą zapalną

RPSL.08.03.02-24-0101/19
Okres realizacji: 1.01.2019-31.12.2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Cel projektu

Wzrost dostępu do kompleksowej rehabilitacji osób dotkniętych problemem chorób zapalnych układu kostno-stawowego i mięśniowego. Osób aktywnych zawodowo lub deklarujących gotowość do podjęcia zatrudnienia z terenu Subregionu Centralnego głównie miasta Chorzów i Świętochłowice.

Planowane rezultaty projektu
Przeprowadzenie u 240 osób kompleksowej rehabilitacji z terenu Subregionu Centralnego głównie miasta Chorzów i Świętochłowice w celu zwiększenia ich aktywności zawodowej.

Dla kogo skierowany jest ten projekt?

Projekt dedykowany jest dla:
Kobiet w wieku 50-59 lat, oraz mężczyzn w wieku 50-64 lata.

Dodatkowo osoby te muszą spełniać inne kryteria:
Pozostawać aktywnym zawodowo lub deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia, oraz zamieszkiwać na terenie województwa śląskiego. Mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno- stawowego lub mięśniowego tj. wg ICD-10 M15-M19, M45-M49, M50-M54, M70 lub M75.1

Kto nie może skorzystać z projektu?

– Osoby, które korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu.
– Osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

Program rehabilitacji

Wizyty lekarskie
Kwalifikująca, sprawdzająca w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji oraz kontrolna po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji. Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Porady fizjoterapeutyczne

Indywidualny plan rehabilitacyjny
Rehabilitacja dostosowana do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący:
– cały cykl rehabilitacyjny trwający 15 dni,
– minimum 2 zabiegi dziennie, w tym jedną kinezyterapię,
– maksimum 5 zabiegów dziennie

Działania obejmują edukację:
– zdrowotną – spotkania grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę,
– żywieniową – spotkania grupowe prowadzone przez dietetyka,
– psychoedukacji – spotkania grupowe, prowadzone przez terapeutę.

PROJEKT NIEAKTYWNYSilne serce – kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna osób z chorobami układu krążenia

WND-RPSL.08.03-24-02F5
Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Cel projektu

Celem projektu jest świadczenie usług wysokiej jakości rehabilitacji dla 290 osób dotkniętych problemem chorób układu krążenia, jak również zwiększanie wiedzy
w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym.
Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które chciałyby po okresie rekonwalescencji kontynuować zatrudnienie.

Dla kogo skierowany jest ten projekt?

Projekt dedykowany jest dla:
Kobiet w wieku 40-59 lat, oraz mężczyzn w wieku 40-64 lata.

Dodatkowo osoby te muszą spełniać inne kryteria:
Pozostawać aktywnym zawodowo lub deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia, zamieszkiwać na terenie województwa śląskiego oraz posiadać rozpoznanie choroby:
Grupa I – osoby hospitalizowane z powodu choroby niedokrwiennej serca (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25) lub niewydolności serca (wg ICD 10: I50, I79 )lub po zabiegach rewaskularyzacji przezskórnej lub chirurgicznej tętnic wieńcowych w okresie co najmniej dwóch lat przed zgłoszeniem się do programu (okazanie przez uczestnika karty informacyjnej z leczenia szpitalnego);
Grupa II – osoby, u których zdiagnozowano jedną z wymienionych chorób układu krążenia (wg ICD 10: I20, I21, I24, I25, I50, I80), ale u których nie doszło jeszcze do incydentów, takich jak: ostry zespół wieńcowy, zaostrzenie niewydolności serca wymagające hospitalizacji
i którzy nie byli poddawani zabiegom przezskórnej lub chirurgicznej rewaskularyzacji tętnic wieńcowych (zaświadczenie lekarza POZ/kardiologa lub kopia dokumentacji medycznej),

 

Kto nie może skorzystać z projektu?

– Osoby, które korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu.
– Osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

Program rehabilitacji

Wizyty lekarskie (kwalifikująca, oraz kontrolna po 2 miesiącach od ukończenia działań rehabilitacyjnych. Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii.)

Porada fizjoterapeutyczna

Rehabilitacja dostosowana do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący:
cały cykl rehabilitacyjny trwający 8 tygodni – 16 spotkań w grupach max. 5-osobowych,

Porady dietetyczne

Porada psychologiczne

Działania obejmują edukację:
– zdrowotną – spotkania grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę,
– żywieniową – spotkania grupowe prowadzone przez dietetyka,
– psychoedukacji – spotkania grupowe, prowadzone przez terapeutę.

PROJEKT AKTYWNYOddychamy – kompleksowa rehabilitacja osób z problemami zdrowotnymi płuc

WND-RPSL.08.03-24-0204
Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
Cel projektu

Celem projektu jest świadczenie usług wysokiej jakości rehabilitacji dla 180 osób dotkniętych problemem chorób układu oddechowego. Pozyskanie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym. Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej.

Dla kogo skierowany jest ten projekt?

Projekt dedykowany jest dla:
Kobiet w wieku 50-59 lat, oraz mężczyzn w wieku 50-64 lata.

Dodatkowo osoby te muszą spełniać inne kryteria:
Pozostawać aktywnym zawodowo lub deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia, oraz mieć rozpoznaną chorobę układu oddechowego.

Kto nie może skorzystać z projektu?

– Osoby, które korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON.  (6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu)
– Osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.

Program rehabilitacji

Wizyty lekarskie (kwalifikująca, oraz kontrolna po ukończenia działań rehabilitacyjnych. Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie pulmunologii)

Porady fizjoterapeutyczne

Rehabilitacja
Dostosowana do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący:
cały cykl rehabilitacyjny trwający 6 tygodni,
– 
12 spotkań w grupach max. 5 os,

Porady dietetyczne

Działania obejmują edukację:
– zdrowotną – spotkania grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę,
– żywieniową – spotkania grupowe prowadzone przez dietetyka,
– psychoedukacji – spotkania grupowe, prowadzone przez terapeutę.

https://ffchorzow.pl/wp-content/uploads/2022/02/flagi-bez-tla.png