Polityka prywatności

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Fizjo Factory, ul. Graniczna 92, 41-506 Chorzów.
 2. Kontakt możliwy jest pod adresem: Fizjo Factory, ul. Graniczna 92, 41-506 Chorzów, tel.884 802 920 lub pod adresem e-mail: info@ffchorzow.pl
 3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz danych teleadresowych klientów zajęć będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym do wydania i korzystania z karnetu oraz wystawiania faktur.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe klientów nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą
  oraz w zakresie faktur VAT art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i art. 106b i 106e ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

Klientom przysługują prawa do:

 1. a) dostępu do danych,
 2. b) sprostowania danych,
 3. c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
 4. e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 5. f) przenoszenia danych,
  g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, uniemożliwi korzystanie z usług Ośrodka.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Klientom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.