#Skuteczna rehabilitacja – przewlekły

Skuteczna rehabilitacja – aktywny pracownik – kompleksowe wsparcie w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych dla osób z chorobą przewlekłą.
RPSL.08.03.02-24-0102/19
Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

 

Kwota projektu – 1001 448,00
Kwota dofinansowanie z UE – 851 230,80

 

Cel projektu:
Celem projektu jest świadczenie usług wysokiej jakości rehabilitacji dla 560 osób

Dotkniętych problemem chorób przewlekłych układu kostno-stawowego i mięśniowego, jak również zwiększanie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym. Celem głównym projektu jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej oraz zdolności do aktywności zawodowej osobom, które ze względu na stan zdrowia zagrożone są utratą pracy oraz tym, które chciałyby po okresie rekonwalescencji kontynuować zatrudnienie.

 

Dla kogo skierowana jest rehabilitacja:

• kobieta w wieku 50-59 lat
• mężczyzna w wieku 50 – 64 lata

Dodatkowo osoby te muszą spełniać inne kryteria tj. 

• pozostawać aktywnym zawodowo lub deklarować gotowość do podjęcia zatrudnienia

• zamieszkiwać na terenie województwa śląskiego

• mieć rozpoznaną chorobę przewlekłą układu kostno- stawowego lub mięśniowego tj. wg ICD-10 M15-M19, M45-M49, M50-M54, M70 lub M75.1

 

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU:

• osoby, które korzystały ze świadczeń rehabilitacji leczniczej finansowanych przez NFZ, ZUS, KRUS lub PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych w okresie 6 miesięcy przed zgłoszeniem się do Programu
• osoby posiadające przeciwwskazania zdrowotne do skorzystania ze świadczeń rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym (stwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, udzielającego świadczeń w Programie).

 

Program rehabilitacji:
– Wizyty lekarskie 

Kwalifikująca, sprawdzająca w ciągu tygodnia po ukończeniu działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji oraz kontrolna po 2 miesiącach od ukończenia działań edukacyjnych oraz indywidualnego planu rehabilitacji.

Realizowana przez lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej

– Porady fizjoterapeutyczne 

– Indywidualny plan rehabilitacyjny
Rehabilitacja  dostosowana do potrzeb wynikających ze stanu zdrowia pacjenta oraz zakresu potrzebnej pomocy fizjoterapeutycznej, uwzględniający kryterium kompleksowości, wczesności oraz ciągłości procesu rehabilitacji, obejmujący:

• cały cykl rehabilitacyjny trwający 15 dni

• minimum 2 zabiegi dziennie, w tym jedną kinezyterapię

• maksimum 5 zabiegów dziennie

 

 

DZIAŁANIA EDUKACYJNE które obejmują:
• edukację zdrowotną – spotkania grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę
• edukację żywieniową –  spotkania grupowe prowadzone przez dietetyka

• edukację psychoedukacji – spotkania grupowe, prowadzone przez terapeutę