REGULAMIN KORZYSTANIAZ ZABIEGÓW I ĆWICZEŃ
W OŚRODKU REHABILITACJI FIZJO FACTORY
1. Każda osoba korzystająca z zabiegów fizjoterapeutycznych w Fizjo Factory ma obowiązek
zapoznać się z niniejszym regulaminem i stosować się do jego zaleceń.
2. Ośrodek rehabilitacji Fizjo Factory jest czynny od poniedziałku do piątku.
3. Wejście i korzystanie z usług Fizjo Factory następuje po opłaceniu wejścia.
4. Należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji telefonicznie, mailowo lub osobiście
w rejestracji.
5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty lub zmiany fizjoterapeuty.
6. Fizjoterapeuci decydują o wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego użytkowania
znajdujących się w ośrodku urządzeń i wyposażenia.
7. Za szkody materialne wynikłe na skutek niezachowania ostrożności przez pacjenta lub
nieprawidłowego użytkowania odpowiada pacjent.
8. Wszystkie rzeczy wydane przez ośrodek, a używane przez pacjentów, są własnością
ośrodka.
9. Przed rozpoczęciem wszelkich zajęć ruchowych ćwiczących obowiązuje zmiana obuwia na
sportowe.
10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie ośrodka, również
te pozostawione w szafkach
11. Pracownicy ośrodka mają prawo do wstępu do wszystkich pomieszczeń Fizjo Factory, także
podczas korzystania z nich przez pacjentów, oczywiście z zachowaniem kultury osobistej
przez personel.
12. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zamknięcia ośrodka lub jego części z powodu
prowadzenia prac remontowych, bądź modernizacji lub z innych powodów związanych
z działaniem ośrodka.
13. Na terenie ośrodka mogą przebywać osoby uprawnione tj.: pacjenci i ich opiekunowie,
klienci ośrodka oraz personel.
14. Każda osoba przebywająca na terenie Fizjo Factory i korzystająca z zabiegów
fizjoterapeutycznych, bądź rehabilitacyjnych zobowiązana jest do noszenia stosownego
stroju – umożliwiającego wykonanie zabiegów.
15. Korzystania z usług ośrodka zabrania się osobom: będącym pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających; ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość
zakażenia; z naganną higieną osobistą.
16. W określonych sytuacjach (np. gdy istnieją przeciwskazania do wykonywanego zabiegu)
fizjoterapeuta może odmówić wykonania zabiegu i skierować pacjenta na ponowne
konsultacje do lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej.
17. Pacjent zobowiązany jest poinformować personel o wszystkich dolegliwościach lub
odstępstwach od normy jakie mogłyby być przeszkodą do wykonania zabiegu leczniczego.
18. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, tytoniu oraz
papierosów elektronicznych, stosowania używek/ środków odurzających/ dopingujących.
19. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa fizjoterapeuta może nakazać
pacjentom natychmiastowe opuszczenie gabinetu fizykoterapii oraz ośrodka.
20. Zaleca się, aby podczas korzystania z usług Fizjo Factory nie posiadać przy sobie cennych
przedmiotów.
21. Zabrania się używania telefonów komórkowych w gabinecie fizykoterapii.
22. Wykonywanie filmów i zdjęć jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody Właściciela Fizjo
Factory.
23. Osoby niszczące wyposażenie Fizjo Factory ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich
opiekunowie prawni.
24. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu
ośrodka rehabilitacji.
25. Osoby, które nagminnie będą naruszać przepisy niniejszego regulaminu nie będą mogły
korzystać z usług Fizjo Factory.
26. Ośrodek rehabilitacji nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania
przepisów niniejszego regulaminu.
27. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu pełni personel Fizjo Factory.
28. Skargi i wnioski należy składać w formie pisemnej bezpośrednio w recepcji lub mailowo na
adres ośrodka biuro@ffchorzow.pl .
29. Dane osobowe Pacjentów oraz uczestników zajęć są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE. L Nr 119).