#Ośrodek Rehabilitacji

Fitness Factory Bartosz Schmidt okresie od 1 maja 2018r. do 29 lipca 2020r. realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach:

Działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

pn. „OŚRODEK REHABILITACJI”
nr RPSL.09.02.06-24-068H/17

Cel główny projektu:
Zwiększenie możliwości skorzystania ze świadczeń rehabilitacyjnych, zdrowotnych i opieki środowiskowej ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania i stanu zdrowia 56 osób niepełnosprawnych, w tym 20 osób wymagających opieki środowiskowej, z terenu powiatu chorzowskiego oraz miast ościennych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej 18 osób z ich otoczenia poprzez utworzenie i działanie Ośrodka Rehabilitacji zapewniającego usługi rehabilitacji medycznej i psychofizycznej, organizację opieki środowiskowej dla osób niepełnosprawnych oraz wielowymiarowe wsparcie osób z otoczenia uczestników projektu.

Trwałość projektu: Projektodawca zapewnia zachowanie trwałości miejsc świadczenia usług zdrowotnych w zakresie zgodnym z realizowanym projektem. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu wynosi 22.

Wartość projektu: 995 991,79 zł.
Dofinansowanie ze środków UE: 846 593,02 zł.